2015-09-06 10.03.20P1180186_Burkhard-1

2015-09-06 10.03.20P1180186_Burkhard-1

Christiane im Spaltenlabyrinth (Foto: Burkhard Rose)