2015-09-11 15.54.11P1190005_Burkhard-1

2015-09-11 15.54.11P1190005_Burkhard-1

Burkhard, Christiane, Dietmar und René auf Hochtour
2015-09-12 08.58.08P1190036_Burkhard-1